Sunday, September 13, 2015

EcoloBlue 400,000 Liter Day Atmospheric Water Generator Station

Hệ thống tạo và giử nước trong sa mạc. Dây có the63noi1 là 1 cuộc canh mạng trong việc chống lại sự hoang mạc hoá dang dần diễn ra trong khắp nơi trên thể giới.

 

No comments:

Post a Comment