Thursday, October 22, 2015

Đồng bộ danh bạ Gmail với Outlook 2013 phần 2 | Harry just know


Do bài này có nhiều hình hướng dẫn nên mình chia là 2 cho các bạn đõ rồi, phần này mình sẽ nói lại từ dầu từ phần thứ 03 là cập nhật danh bạ lên outlook 2013, trong loạt bài về đồng bộ danh bạ lên outlook 2013, còn nếu bạn nào vẫn chưa biết cách lấy danh bạn như thế nào thì có thể xem lại phần 1 ở dây nhé : Đồng bộ danh bạ Gmail với Outlook 2013
3. Tải danh bạ lên outlook 2013
Tiếp theo bạn mở Outlook 2013 lên. Trong cửa sổ mới, bạn chọn menu File>Import and Export.
Đồng bộ danh bạ Gmail với Outlook 2013 phần 2 | Harry just know

No comments:

Post a Comment