Thursday, October 22, 2015

Thanh toán chi phí adwords bằng mã khuyến mãi | Harry just know

Bạn có thể thanh toán chi phí AdWords của tay(toán thủ công), tự động (thanh toán tự động), hoặc có một đường dây tín dụng (hoá đơn hàngtháng). Các thiết lập bạn sử dụng ảnh hưởng đến cách mã khuyến mại của bạn sẽ làm việc. Dưới đây là những gì bạn sẽ cần phải biết:
Nếu bạn đang sử dụng thanh toán tự động, tất cả các bạn cần làm là nhập mã theo ngày hết hạn của nó và bắt đầu quảng cáo. Sau khi tài khoản của bạn đáp ứng các yêu cầu nêu trong các tài liệu quảng cáo, tín dụng sẽ thường xuất hiện trên thanh toán của bạn Lịch sử giao dịchtrang trong vòng 5 ngày. Ví dụ, nếu đề nghị nói rằng bạn cần phải chi tiêu $ 25 trong vòng 30 ngày, bạn sẽ cần phải tích luỹ ít nhất 25 $ giá trị của các nhấp chuột trong vòng 30 ngày trước khi tín dụng sẽ xuất hiện trong tài khoản của bạn.
Thanh toán chi phí adwords bằng mã khuyến mãi | Harry just know

No comments:

Post a Comment