Tuesday, January 12, 2016

Nhận thanh toán tiền từ Adsense | Harry just know

Thông thường đối với dân kiếm tiền online bàng Adsense. Thi hưng phấn ban dầu khi kiếm được tiền rất thú vị. Như khi kiếm đủ tiền dể rút về, cái ban khoăn lớn nhất là làm như thế nào đề rút tiền. Hiện nay, tai thời diểm harry viết nội dung này là ngày 16/12/2015 thì google đang hổ trợ 3 phương thức thanh toán cơ bản là:
Phương thức thanh toán sau khả dụng cho bạn dựa trên cài đặt quốc gia và đơn vị tiền tệ của tài khoản của bạn.
3. Western Union
Nhận thanh toán tiền từ Adsense | Harry just know

No comments:

Post a Comment