Monday, November 19, 2018

Google báo cáo nổ lực video

Nỗ lực để Internet nhanh hơn.
Phương pháp
Tìm hiểu các yếu tố để trở thành nhà cung cấp dịch vụ Internet được chứng nhận "YouTube HD".

Những việc YouTube đang thực hiện
Chúng tôi muốn web nhanh hơn cho tất cả mọi người. Đây là điều chúng tôi đang thực hiện.


No comments:

Post a Comment